Najhlavnejším dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli začať s prevádzkou muštárne bol zvýšený záujem zákazníkov o výrobu štiav pre ich vlastné použitie. Túto činnosť sme začali vykonávať v roku 2008 na adrese Víťazstva 366 v Hranovnici. V okrese Poprad sme v súčasnej dobe sme jedinou firmou, ktorá sa danou výrobou zaoberá.

 

Výroba muštov má spoločné tieto dve technologické časti výrobného procesu:

 

  • drvenie dodaného ovocia

  • lisovanie ovocia

 

    Veľmi dôležité je, aby si zákazník dokázal zabezpečiť zber vhodného ovocia pre prípravu muštov. Ovocie by malo byť uskladnené čo najkratší čas a při teplote okolo 5 stupňov Celzia a v suchej miestnosti. Hlavným dôvodom pre takéto uskladnenie ovocia je zachovanie kvalitnej šťavy, ktorá je vhodným roztokom rôznych látok a je pre prípravu muštov najdôležitejšia, obsahuje 80 - 90 percent vody.

Ďaľším dôležitým krokom pred samotným začatím výrobnej činnosti je kontrola kvality dodaného ovocia. V našom prípade sú to hrušky a jablká. Po prebratí suroviny od zákazníka skontrolujeme hygienickú nezávadnosť, tzn. hlavne čistotu ovocia, prítomnosť plesní.

    Je nevyhnutné dbať na charakter a chemické zloženie surovín používaných na výrobu muštov. Pre zachovanie charakteru ovocia je vhodné použiť zdravé a vyzreté odrodové ovocie. Na výrobu muštov sú vhodné najmä tie plody ovocných stromov, ktoré obsahujú náležite množstvo cukrov, kyselín a dusíkatých látok, ale nemajú kôstky, ktoré by mohli výrazným spôsobom znížiť výťažnosť štavy, ktorá je na úrovni minimálne 50 percent.

    Po prebratí ovocia od zákazníka sa toto nasype do násypnej kade drviča, do ktorej sa napustí voda pre opláchnutie ovocia a pre ľahší pohyb ovocia do samotného drviča. Nadrvené ovocie sa po drvení presúva do zásobníka, ktorého obsah sa následne presypáva do lisovacích plachiet. Tieto sa umiestňujú do záchytnej kade lisu. Na jeden lisovací úkon sa používajú maximálne tri plachty, do ktorých je možné zachytiť až 60 kg ovocia. Takto pripravené ovocie sa umiestňuje do lisu, ktorý pod maximálnym tlakom 10 ton na 0,25 m štvorcového plochy vylisuje z ovocia určité množstvo šťavy. Štava vyteká otvorom záchytnej kade lisu do pripravených nádob. Pri lisovaní ovocia vzniká odpad, ktorý sa môže použiť ako hnojivo do záhrad. Tento odpad si zákazníci ovážajú domov.

    Dodané ovocie neuskladňujeme, nakoľko ku výrobe štiav pristupujeme okamžite po dodaní ovocia zákazníkom.

 

Za výrobu jedného litra muštu zaplatí zákazník 0,30 €.

 

Kontakt

Pálenica DUBIŇAK Víťazstva 366
Hranovnica
059 16
052 77 951 27
0905 260 969
0905 363 355
mintalmarian@centrum.sk