REKLAMAČNÝ PORIADOK

 


Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len "pálenice") vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.

Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu v pálenici, je oprávnený prípadnú svoju nespokojnosť v súvislosti s vyrobeným destilátom reklamovať.

2.

Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď po zistení nedostatku pri preberaní destilátu priamo v pálenici.

3.

Po prevzatí vyrobeného destilátu a opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok na reklamáciu množstva a nameranej stupňovitosti vyrobeného destilátu.

4.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nádoby, uskladnené v prevádzke po prevzatí destilátov zákaznikom.

5.

O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam o reklamácii v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.

6.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1993.

 

Kontakt

Pálenica DUBIŇAK Víťazstva 366
Hranovnica
059 16
052 77 951 27
0905 260 969
0905 363 355
mintalmarian@centrum.sk